Opatrenia

V záujme zlepšenia organizácie kongresu a zvýšenia kvality poskytovania priestoru na
prezentáciu Vašej spoločnosti boli vykonané nasledovné opatrenia:

 • Rozdelenia výstavnej plochy na
  2 zóny; uvedená je cena za
  stánok nepresahujúci 8 m2
  (maximálna výška 2,6m).
 • V cene výstavnej plochy je
  započítaná účasť 3
  reprezentantov spoločnosti. Za
  každého ďalšieho
  zúčastneného treba zaplatiť
  poplatok podľa cenníka.
 • Zaradenie prednášky
  prezentujúcej produkt firmy
  treba oznámiť usporiadateľovi
  a uhradiť poplatok, inak
  nebude prednáška
  akceptovaná.
 • Sprievodné akcie organizované v
  priestoroch hotela Holiday Inn v
  priebehu kongresu treba dohodnúť s
  organizátorom kongresu vopred.
 • Vzhľadom na limitovanú kapacitu
  priestorov budú uprednostnené
  spoločnosti, ktorých finančná účasť
  bude vyššia, resp. sa prihlásia v
  skoršom termíne.
 • Podmienkou účasti je zaplatenie
  všetkých objednaných a
  vyfakturovaných služieb
  kongresovému sekretariátu tak, aby
  boli finančné prostriedky na jeho
  účte päť dní pred započítaním akcie.

Cenník

Reklama v bulletine

800€ Jedna stránka vnútra formátu A5
1200€ dve stránky vnútra formátu A5
1200€ jedna stránka obálky
100€ vkladanie letákov

Plocha pre stánky

2300€ zóna A1 (1.poschodie)
1700€ zóna B (priestory Lobby a Brassérie)
250€ výlep bannerov
Cena stánku presahujúceho 8 m2 po dohode s
usporiadateľom, podľa skutočnej veľkosti stánku

Vstup do programu

3500€ Minisympózium 30 min v rámci vedeckého programu
5000€ Sympózium 45 min v rámci vedeckého programu
1000€ Prednáška v odbornom programe 6 min

Úhrada
poplatkov

 
číslo účtu 40 4014 3522
majiteľ účtu RESET, s.r.o, Bratislava, SLOVENSKO
adresa banky Prima Banka SLOVENSKO, a.s. Bratislava
kód banky 3100
IBAN SK90 3100 0000 0040 4014 3522
SWIFT LUBASKBX
KS 0308
VS Doplňte dátum narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD bez medzier, bodiek a pomlčiek.
Údaje budú výlučne slúžiť na identifikáciu platieb.