Všeobecné obchodné podmienky


1. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť organizátorovi registračný poplatok, cenu za prenájom výstavnej plochy a objednané služby v termíne, ktorý je uvedený na faktúre.

2. Neuhradenie nájomného, registračného poplatku a služieb v plnej výške v lehote uvedenej na faktúre zo strany vystavovateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, na základe čoho je organizátor oprávnený od zmluvy odstúpiť. Vystavovateľ sa v takom prípade zaväzuje zaplatiť organizátorovi zmluvnú pokutu v plnej výške z objednaného plnenia. Zaplatením zmluvnej pokuty záväzky zmluvných strán zanikajú.

3. V prípade, že vystavovateľ zruší svoju účasť po podpísaní Záväznej prihlášky, zaväzuje sa uhradiť organizátorovi storno poplatok v plnej výške nájomného za plochu, registračný poplatok a objednané služby.

4. Vystavovateľ sa zaväzuje oznámiť organizátorovi písomnou formou zrušenie účasti, ktoré musí byť preukázateľne doručené organizátorovi. Ak vystavovateľ nezruší účasť týmto spôsobom, je povinný okrem storno poplatkov uvedených v bode 3 tohto článku uhradiť organizátorovi všetky škody vzniknuté jeho neúčasťou.

5. V prípade reklamácie úhrady faktúr je vystavovateľ povinný doručiť písomnou formou reklamáciu do 14 dní od prijatia faktúry. Po uplynutí tejto doby nebude reklamácia uznaná.

6. V prípade reklamácie za práce a služby poskytnuté organizátorom je vystavovateľ povinný bez zbytočného odkladu, a to písomnou formou, doručiť reklamáciu organizátorovi najneskôr do ukončenia akcie. Po uplynutí tejto doby nebude reklamácia uznaná.

7. V prípade, že sa akcia neuskutoční, budú všetky Záväzné prihlášky a pridelené výstavné plochy považované za zrušené a vystavovateľom budú vrátené platby, ktoré uhradili po odpočítaní nákladov spojených s doterajším zabezpečením akcie do 90 dní od  jej neuskutočnenia.

8. Výška nájomného za výstavnú plochu je  uvedená v Záväznej prihláške. 
 Najmenšia pridelená výstavná plocha je 8 m2. Výnimku udeľuje výlučne organizátor.

9. Vystavovateľ nie je oprávnený prenechať jemu pridelenú výstavnú plochu, alebo jej časť do podnájmu (alebo do užívania z akéhokoľvek titulu a akýmkoľvek spôsobom). Na uvedené potrebuje vystavovateľ výslovný a vopred udelený písomný súhlas organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť udeliť predchádzajúci súhlas bez udania dôvodu. Porušenie tohto ustanovenia zo strany vystavovateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
 
10.Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany bude vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci.