modul_03.jpeg zatvoriť ×

Vážený návštevník chceli by sme Vám pravidelne prinášať informácie ohľadom kongresu a noviniek. V prípade ak by ste mali záujem dostávať tieto informácie prihláste sa na odber zadaním Vášho emailu.

Všeobecné obchodné podmienky


1. Vystavovateľ alebo účastník sa zaväzuje uhradiť organizátorovi registračný poplatok, cenu za prenájom výstavnej plochy, účasť a objednané služby v termíne, ktorý je uvedený na faktúre.

2. Neuhradenie nájomného, registračného poplatku a služieb v plnej výške v lehote uvedenej na faktúre zo strany vystavovateľa alebo účastníka sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, na základe čoho je organizátor oprávnený od zmluvy odstúpiť. Vystavovateľ - účastník sa v takom prípade zaväzuje zaplatiť organizátorovi zmluvnú pokutu v plnej výške z objednaného plnenia. Zaplatením zmluvnej pokuty záväzky zmluvných strán zanikajú.

3. V prípade, že vystavovateľ alebo účastník zruší svoju účasť po zaslaní prihlášky, zaväzuje sa uhradiť organizátorovi storno poplatok v plnej výške nájomného za plochu, registračný poplatok a objednané služby.

4. Vystavovateľ alebo účastník sa zaväzuje oznámiť organizátorovi písomnou formou zrušenie účasti, ktoré musí byť preukázateľne doručené organizátorovi. Ak vystavovateľ alebo účastník nezruší účasť týmto spôsobom, je povinný okrem storno poplatkov uvedených v bode 3 tohto článku uhradiť organizátorovi všetky škody vzniknuté jeho neúčasťou.

5. V prípade reklamácie úhrady faktúr je vystavovateľ alebo účastník povinný doručiť písomnou formou reklamáciu do 14 dní od prijatia faktúry. Po uplynutí tejto doby nebude reklamácia uznaná.

6. V prípade reklamácie za práce a služby poskytnuté organizátorom je vystavovateľ povinný bez zbytočného odkladu, a to písomnou formou, doručiť reklamáciu organizátorovi najneskôr do ukončenia akcie. Po uplynutí tejto doby nebude reklamácia uznaná. 

7. V prípade, že sa akcia neuskutoční, budú všetky prihlášky a pridelené výstavné plochy, účastnícke kontakty považované za zrušené a vystavovateľom alebo účastníkom budú vrátené platby, ktoré uhradili po odpočítaní nákladov spojených s doterajším zabezpečením akcie do 90 dní od  jej neuskutočnenia.
 
8. V prípade, že akcia bude zrušená neskôr ako 30 dní pred jej začatím, vystavovateľ alebo účastník nemajú nárok na vrátenie peňazí. 

9. Výška nájomného za výstavnú plochu je  uvedená v prihláške. 
 Najmenšia pridelená výstavná plocha je 8 m2. Výnimku udeľuje výlučne organizátor.

10. Vystavovateľ nie je oprávnený prenechať jemu pridelenú výstavnú plochu, alebo jej časť do podnájmu (alebo do užívania z akéhokoľvek titulu a akýmkoľvek spôsobom). Na uvedené potrebuje vystavovateľ výslovný a vopred udelený písomný súhlas organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť udeliť predchádzajúci súhlas bez udania dôvodu. Porušenie tohto ustanovenia zo strany vystavovateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
 
11.Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany bude vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci.